Skip to main content

tv   Deutsche Welle European Journal  LINKTV  November 16, 2012 4:30am-5:00am PST

4:30 am
4:31 am
4:32 am
4:33 am
4:34 am
4:35 am
4:36 am
4:37 am
4:38 am
4:39 am
4:40 am
4:41 am
4:42 am
4:43 am
4:44 am
4:45 am
4:46 am
4:47 am
4:48 am
4:49 am
4:50 am
4:51 am
4:52 am
4:53 am
4:54 am
4:55 am
4:56 am
4:57 am
4:58 am
4:59 am
bring back housing and get good jobs. get good jobs. >>

30 Views

info Stream Only

Uploaded by TV Archive on